แกลเลอรี่รูปภาพ

ขั้นตอนการเตรียมดิน

ช่วยส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ชีวภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ปรับปรุงสภาพดินให้สมบูรณ์  ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี หรือ สารเคมี  หรือสามารถใช้เสริมหรือร่วม กับปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร ปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง สำหรับพืชทุกชนิด ผลิตด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีทางชีวภาพประกอบ

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security