Author Archives: admin

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะสดหรือ อวบน้ำ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ได้เป็นของเหลวออกมาจากพืชหรือสัตว์ ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1.

สารปรับปรุงดิน

ประโยชน์ของ สารปรับปรุงดิน 1. ทำให้ดินมีสีน้ำตาลเข้ม – ดำ ซึ่งแสดงว่ามีธาตุอาหารสูง 2. ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น 3. มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง (150-300 Cmol/Kg) 4. เพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก,อาหารรอง,อาหารเสริม 5. สารปรับปรุงดิน ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินและดินอัดตัวแน่นเกินไป 6.

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

ปรับปรุงสภาพดิน ในดินเสื่อมโทรม เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ปรับระดับความเป็นกใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน การเจริญเติบโตในทุกส่วนของพืช ราก ใบ ลำต้น ดอกและผลสมบูรณ์ คุณสมบัติ ช่วยส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ชีวภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรปรับปรุงสภาพดินให้สมบูรณ์

ปุ๋ยอินทรีย์ ไซโจ

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี จากมูลไก่ไข่บริสุทธิ์ 100% ผ่านกระบวนการหมักที่สมบรูณ์ อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรอง และอาหารเสริม ช่วยปรับโครงสร้างดินและคืนความสมบรูณ์ให้แก่ดินช่วยเสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง โตเร็วและเหมาะกับพืชทุกชนิด ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม หนักสุทธิ : 50 กก. ผลิตโดย

ผลิตภัณฑ์ Kanters Healthy Farm

Aqua-Clean ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบน้ำดื่มในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ไม่กัดกร่อนอุปกรณ์ ถูกหลักอนามัย มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง Kanters Acid Ca/P สารเสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส Aero Forte ฆ่าเชื้อในอากาศ ลดปัญหาที่จะเกิดกับระบบทางเดินหายใจ สัตว์หายใจสบาย คลายเครียด Pro Mac Poultry เสริมแร่ธาตุ วิตามิน กรดอะมิโน

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security