สารอินทรีย์ปรับปรุงดิน

สารปรับปรุงดิน

สารปรับปรุงดิน

ประโยชน์ของ สารปรับปรุงดิน 1. ทำให้ดินมีสีน้ำตาลเข้ม – ดำ ซึ่งแสดงว่ามีธาตุอาหารสูง 2. ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น 3. มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง (150-300 Cmol/Kg) 4. เพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก,อาหารรอง,อาหารเสริม 5. สารปรับปรุงดิน ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินและดินอัดตัวแน่นเกินไป 6.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security