ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ผ่านกระบวนการหมักชนิดผง

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

ปรับปรุงสภาพดิน ในดินเสื่อมโทรม เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ปรับระดับความเป็นกใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน การเจริญเติบโตในทุกส่วนของพืช ราก ใบ ลำต้น ดอกและผลสมบูรณ์ คุณสมบัติ ช่วยส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ชีวภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรปรับปรุงสภาพดินให้สมบูรณ์

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security