ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ผ่านกระบวนการหมักชนิดผง

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

ปรับปรุงสภาพดิน ในดินเสื่อมโทรม เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ปรับ