ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ผ่านกระบวนการหมักชนิดน้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้ม