ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ผ่านกระบวนการหมักชนิดน้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะสดหรือ อวบน้ำ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ได้เป็นของเหลวออกมาจากพืชหรือสัตว์ ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security