เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท เอสซีจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

บริษัท เอสซีจี คอร์ปเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 ด้วยทีมงานที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ของประเทศไทย ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์และบริการที่ดี เพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกร ทางด้านปศุสัตว์ จากต่างประเทศมาจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มเวชภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ทางด้านสัตว์เลี้ยง มีทั้งสัตวแพทย์และสัตวบาล นักโภชนศาสตร์ พันธุ์สัตว์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีที่ปรึกษา และคณาจารย์ทางด้านต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษาอีกด้วย


ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท เอสซีจี คอร์ปเรชั่น จำกัด มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสรรหา สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด วงการปศุสัตว์ไทยให้ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภค ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดี ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างจริงใจ ซื่อสัตย์ และรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับบุคคลากร พร้อมคืนสิ่งที่ดีที่สุดกับสู่สังคมและประเทศชาติ

คำขวัญและจุดมุ่งหมาย
บริษัท เอสซีจี คอร์ปเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ธุรกิจคนไทย เพื่อก้าวไกลในตลาดโลก

วิสัยทัศ
เป็นองค์กรชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์ ให้ได้รับการยอมรับในตลาดโลก

หลักในการดำเนินธุรกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยจะเพิ่มผลผลิตที่มีปริมาณมากพอ ในการส่งออกไปจำหน่าย ในตลาดต่างประเทศ และลดการนำเข้าในผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถผลิตเองได้

พันธกิจ

  • ด้านการบริหารงานในบริษัท
    กำหนดกฎเกณฑ์และ นโยบายการบริหารงาน ตามหลักธรรมภิบาล โดยคำนึกถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสมด้วยผลิตผลที่เป็นเลิศ
  • ด้านลูกค้า
    เราจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดี คุณภาพสูงสุด ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาที่ยุติธรรม
  • ด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
    เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม ป้องกันสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตามมาตรฐานสากล และเราจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม