ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

ปุยผง ปรับปรุงสภาพดิน ในดินเสื่อมโทรม เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ปรับระดับความเป็นกใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน การเจริญเติบโตในทุกส่วนของพืช ราก ใบ ลำต้น ดอกและผลสมบูรณ์


คุณสมบัติ

ช่วยส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ชีวภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรปรับปรุงสภาพดินให้สมบูรณ์ ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี หรือ สารเคมี หรือสามารถใช้เสริมหรือร่วม กับปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร เสื่อมโทรม เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ปรับระดับความเป็นกใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน การเจริญเติบโตในทุกส่วนของพืช ราก ใบ ลำต้น ดอกและผลสมบูรณ์