โกลบิเจน พิกโดสเซอร์ (GLOBIGEN PIG DOSER)

 

Globigen Pig Doser


นิยาม  ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปชนิดใหม่  ผลิตจากธรรมชาติเพื่อลดการติดเชื้อ กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้สมรรถภาพการผลิติเพิ่มขึ้นและลดอัตราการสูญเสียของลูกสุกร

ประโยชน์  ใช้ปั๊มปากในลูกสุกรแรกเกิด  โดบปั๊มวันแรกและวันที่ 2 หลังคลอดวันละ  1 ปั๊ม (ปั๊มละ 2 ml) เพื่อประโยชน์ดังนี้

– เพิ่มภูมิคุ้มกันในสุกรแรกเกิด โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินอาหาร

– ลดอัตราการสูญเสียจากอาการท้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อในลูกสุกร

– ส่งเสริมสุขภาวะภายในลำไส้ของลูกสุกร

– อัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น
น้ำหนักสุทธิ: 250 มิลลิลิตร        

ผลิตโดย: บริษัท EW Nutrition GmbH, Germany