เอนเนอร์ไจเซอร์อาร์พี 10 (Energizer RP10)

333


น้ำหนักสุทธิ: 25 KG
ผลิตโดย: บริษัท อิฟโค จำกัด (IFFCO)

นิยาม :
ไขมันไหลผ่านและดูดซึมใช้ประโยชน์ได้ทันทีเป็นแหล่งพลังงา สำหรับสัตว์ทุกชนิดสะดวกต่อ การใช้ และให้พลังงานอย่างเต็มที่ผลิตจากพืช 100%


ประโยชน์ 

– เป็นแหล่งของไขมันและพลังงานที่สัตว์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้สูงสุดและรวดเร็ว
– เพิ่มปริมาณน้ำนม
– เพิ่มไขมันในน้ำมัน
– ไม่ทำให้เกิดความร้อนในตัวสัตว์ที่เกิดจากการย่อยไขมัน
– ลดความเครียดของสัตว์โดยเฉพาะในหน้าร้อน
– ลดปัญหาไข่เปลือกบางในกรณีในสัตว์ปีก
– เพิ่มความสมบูรณ์ให้ร่างกายสัตว์
– เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของสัตว์ให้ดีขึ้น