สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

Globigen Pig Doser

โกลบิเจน พิกโดสเซอร์ (GLOBIGEN PIG DOSER)

โกลบิเจน พิกโดสเซอร์ (GLOBIGEN PIG DOSER)

  นิยาม  ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปชนิดใหม่  ผลิตจากธรรมชาติเพื่อลดการติดเชื้อ กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้สมรรถภาพการผลิติเพิ่มขึ้นและลดอัตราการสูญเสียของลูกสุกร ประโยชน์  ใช้ปั๊มปากในลูกสุกรแรกเกิด  โดบปั๊มวันแรกและวันที่ 2 หลังคลอดวันละ  1 ปั๊ม (ปั๊มละ 2 ml) เพื่อประโยชน์ดังนี้ –