ไฮน่าไซร์ (HINACYR)

4444


สรรพคุณ   Hinacyr  เป็นสารในกลุ่มจำพวกยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง ซึ่งออกฤทธิ์แตกต่างจากสารกำจัดแมลงทั่วไป โดยจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง ในระยะที่ยังไม่เต็มวัย เช่น ไข่ และหนอนของแมลง โดยมีผลยับยั้งการสร้าง Chitin ของตัวอ่อน ซึ่งทำให้ตัวอ่อนไม่ลอกคราบ หรือไข่ไม่สามารถพัฒนาตัวเป็นดักแด้ได้ หรือทำให้ไข่ฝ่อและตายในที่สุด


ข้อบ่งใช้     ใช้เพื่อควบคุมหนอนและแมลงวันในฟาร์ม บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น กองเศษอาหาร ที่ทิ้งขยะ และกองมูลสัตว์

ส่วนประกอบ ใน 1 กิโลกรัม ประกอบไปด้วย ไซโรมาซีน 10กรัม / สื่อเติมจนครบ 1  กิโลกรัม
ปริมาณการใช้ ใช้ผสมอาหารเลี้ยงไก่ในขณะที่มีแมลงวันชุกชุม ระยะเวลาติดต่อกันนาน4-6 สัปดาห์ หรือจนกว่าแมลงวันจะลดลง ผสมอาหารในอัตราส่วน 500 กรัม/ตันอาหาร
ระยะหยุดยา ให้หยุดยาอย่างน้อย 7 วันก่อนส่งโรงฆ่าเพื่อบริโภค
การเก็บรักษา ปิดภาชนะบรรจุให้มิดชิดหลังจากใช้แล้ว เก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดด เก็บให้ห่างไกลจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง
ขนาดบรรจุ 25   กิโลกรัม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตโดย  :

Hinapharm Pharmaceutical Co., Ltd.
910-911, Tianan Hi-Tech Innovetion Plaza, Yinbing Road Panyu District, Guangzhou, China 511400